İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

 

Genel Bilgi

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, 4643 sayılı Kanun gereğince 2003 yılında çıkarılan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile oluşturulmuştur. Türkiye’de her il ve ilçede bir tane insan hakları kurulu kurulmuş durumdadır. Kurullar yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili başvuruları alabilmektedir.

İl ve ilçe insan hakları kurulları insan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek, araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, ulaşılan sonuçları konusuna göre Cumhuriyet Savcılıklarına ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip etmekle görevlidir. Kurullar aynı zamanda insan hakları alanında bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, kadın, çocuk, hasta ve özürlü hakları ile araştırmalar yapılmasını ve çözümler üretilmesini teşvik etmek, insan hakları uygulamalarını yerinde görmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmek her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla görevlidirler. Kurullar ayrıca Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun büroları kuruluncaya kadar, bulundukları il ve ilçelerde Kurum’un bürosu olarak görev yapmaktadır.

 

Mevzuat

Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Geçici Madde 2 - İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve İnsan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere oluşturulacak heyetlerin kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlüğü girmesinden itibaren dört  ay içerisinde Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Başvuru Usulü

  • Kişiler herhangi bir insan hakkının ihlal edildiği iddiasıyla bulundukları ilde valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunan insan hakları kurullarının başvuru masalarına başvurabilirler.
  • Başvurular dilekçeyle, telefonla, elektronik posta veya şehrin değişik yerlerine konulan insan hakları başvuru kutuları aracılığıyla veya sözlü olarak yapılabilir.
  • ALO 150 telefon hattından veya BİMER’in (Başbakanlık İletişim Merkezi) internet sitesinden yapılan başvurular da konusu itibarıyla İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yönlendirilmektedir.
  • Kurullarda alınan kararlar ve yapılan işlemler yazılı olarak başvuru sahibine en geç otuz gün içerisinde bildirilir ve gerekli hallerde ara bilgi de verilir.